LINCOLN - 78 2007.09.18
Tetsuro Degawa no suberu hanashi