Yamasaki vs. Moriman (2007.10.28-11.04)

Gaki no Tsukai #876, Aired on 2007.10.28
11th Yamasaki vs. Moriman (1/2)

Gaki no Tsukai #877, Aired on 2007.11.04
11th Yamasaki vs. Moriman (2/2)
thenkxxxxxxxxxxxx :clap: