Gaki no Tsukai #817, Aired on 2006.08.06.
10th Yamasaki vs. Moriman (1/2)

Gaki no Tsukai #818, Aired on 2006.08.13.
10th Yamasaki vs. Moriman (2/2)